Silniční laboratoř

Provádění diagnostiky vozovek

Kompletní provedení diagnostiky vozovky včetně provedení návrhu opravy. Diagnostické práce zahrnují provedení vizuální prohlídky pěší pochůzkou se záznamem poruch vozovky včetně fotodokumentace úseku, provedení odběru jádrových vývrtů ze stmelených vrstev vozovky, provedení kopaných sond, provedení měření a posouzení únosnosti vozovky rázovým zařízením – deflektometrem CarlBro PRIMAX 3000 (SN-9705-050 / 0805-302 – ve spolupráci s firmou PavEx spol. s r.o.). Na základě provedení diagnostických prací, vyhodnocení měření únosnosti vozovky a znalosti dopravního zatížení komunikace je následně stanovena zbytková životnost vozovky a proveden návrh její opravy (většinou ve 2 variantách).

Provádění znaleckých a expertních posudků

Znalecké posudky jsou vyhotovovány pro soudy i soukromou a firemní sféru v oblasti výstavby a oprav asfaltových i cementobetonových vozovek.

Školení pracovníků silničních laboratoří

Pořádání kurzů celoživotního vzdělávání – školení pracovníků silničních laboratoří. Kurzy pořádáme každoročně již od roku 2000 ve spolupráci se Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací (ASPK, s.r.o.). Kurzy probíhají v několika tematických blocích. Každoročně jsou do programu zařazována aktuální témata z oboru technologie výstavby vozovek (nové normy, předpisy, technologie atd.)

Prováděné zkoušky

Asfaltová pojiva:

 • Penetrace jehlou podle ČSN EN 1426
 • Bod měknutí metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1427
 • Bod lámavosti podle ČSN EN 12593
 • Komplexní modul ve smyku a úhel fázového posunu v dynamickém smykovém reometru podle ČSN EN 14770
 • Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru podle ČSN EN 16659
 • Dynamická viskozita (kužel a deska) podle ČSN EN 13702-1
 • Dynamická viskozita (rotační vřetenový viskozimetr) podle ČSN EN 13302
 • Laboratorní stárnutí metodou RTFOT podle ČSN EN 12607-1
 • Modul tuhosti za ohybu v BBR podle ČSN EN 14771
 • Vratná duktilita podle ČSN EN 13398
 • Tažné vlastnosti metodou silové duktility podle ČSN EN 13589
 • Kapková metoda (disperzní stabilita – toluen + izooktan) podle certifikované metodiky MD

Zeminy a stabilizované podklady:

 • Vlhkost zeminy podle ČSN CEN ISO/TS 17892-1
 • Mez plasticity podle ČSN CEN ISO/TS 17892-12
 • Mez tekutosti podle ČSN CEN ISO/TS 17892-12
 • Zrnitost podle ČSN CEN ISO/TS 17892-4
 • Zhutnitelnost podle ČSN EN 13286-2
 • CBR podle ČSN EN 13286-47
 • Namrzavost podle ČSN 72 1191 a ČSN 73 6133
 • Pevnost v jednoosém prostém tlaku podle ČSN EN 13286-41
 • Pevnost v příčném tahu podle ČSN EN 13286-42
 • Objemová hmotnost in situ (membránový objemoměr) podle ČSN 72 1010

Kamenivo:

 • Zrnitost (sítový rozbor) podle ČSN EN 933-1
 • Vlhkost sušením v sušárně podle ČSN EN 1097-5
 • Měrná hmotnost fileru (pyknometrická zkouška) podle ČSN EN 1097-7
 • Objemová hmotnost zrn a nasákavost podle ČSN EN 1097-6
 • Tvarový index podle ČSN EN 933-4
 • Podíl drcených zrn v hrubém kamenivu podle ČSN EN 933-5
 • Ohladitelnost podle ČSN EN 1097-8
 • Součinitel tření po ohlazení – kamenivo (Wehner/Schulze) podle ČSN EN 12697-49
 • Posouzení jemných částic zkouškou ekvivalent písku podle ČSN EN 933-8
 • Posouzení jemných částic zkouškou methylenovou modří podle ČSN EN 933-9
 • Odolnost proti drcení (Los Angeles) podle ČSN EN 1097-2
 • Sypná hmotnost a mezerovitost volně sypaného kameniva podle ČSN EN 1097-3
 • Mezerovitost suchého zhutněného fileru (Rigdenova zkouška) podle ČSN EN 1097-4
 • Delta kroužek a kulička podle ČSN EN 13179-1
 • Asfaltové číslo podle ČSN EN 13179-2

Nestmelené či stmelené vrstvy:

 • Návrh nestmelené směsi pro podkladní vrstvu vozovky podle ČSN EN 13285 a ČSN EN 13286-7
 • Návrh směsi stmelené hydraulickým pojivem pro podkladní vrstvu vozovky podle ČSN EN 14227-1 až 5
 • Návrh prolévané podkladní vrstvy pro konstrukce vozovek podle ČSN 73 6127-1 až 4

Asfaltové směsi a vrstvy:

 • Návrh asfaltové směsi podle ČSN 73 6160
 • Objemová hmotnost zhutněného tělesa podle ČSN EN 12697-6
 • Maximální objemová hmotnost pyknometrickou zkouškou podle ČSN EN 12697-5
 • Obsah rozpustného asfaltu a zrnitost kameniva podle ČSN EN 12697-2
 • Vakuová destilace asfaltu rotačním vakuovým destilačním zařízením podle ČSN EN 12697-3
 • Laboratorní výroba směsi podle ČSN EN 12697-35
 • Příprava Marshallových zkušebních těles rázovým zhutňovačem podle ČSN EN 12697-30
 • Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek podle ČSN EN 12697-33
 • Zkouška pevnosti v příčném tahu válcových zkušebních těles podle ČSN EN 12697-23
 • Odolnost vůči vodě (ITSR) podle ČSN EN 12697-12
 • Šíření trhlin zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese podle ČSN EN 12697-44
 • Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci podle ČSN EN 12697-15
 • Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního podle ČSN EN 12697-17
 • Stékavost pojiva podle ČSN EN 12697-18
 • Cyklická zkouška v tlaku v triaxiálním přístroji podle ČSN EN 12697-25
 • Tuhost (dvoubodová zkouška na trapezoidech) podle ČSN EN 12697-26
 • Únava (dvoubodová zkouška na trapezoidech) podle ČSN EN 12697-24
 • Nízkoteplotní vlastnosti s rovnoměrným řízeným poklesem teploty (TSRST) podle ČSN EN 12697-46
 • Odolnost vůči trvalé deformaci (zkouška pojíždění kolem) podle ČSN EN 12697-22
 • Propustnost in situ podle ČSN EN 12697-40
 • Součinitel tření po ohlazení (Wehner/Schulze) podle ČSN EN 12697-49
 • Afinita mezi pojivem a kamenivem podle ČSN EN 12697-11
 • Přilnavost asfaltu ke kamenivu dle ČSN 73 6161
 • Provedení jádrového vývrtu
 • Stanovení tloušťky vrstev na jádrovém vývrtu podle ČSN EN 12697-36
 • Objemová hmotnost vrstev z jádrových vývrtů podle ČSN EN 12697-6
 • Míra zhutnění
 • Pevnost spojení vrstev podle ČSN 73 6160
 • Měření podélné a příčné nerovnosti povrchu vozovky latí podle ČSN 73 6175
 • Protismykové vlastnosti kyvadlem podle ČSN EN 13036-4 a ČSN 73 6177
 • Hloubka makrotextury odměrnou metodou podle ČSN EN 13036-1 a ČSN 73 6177