Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Jednou z povinností auditora bezpečnosti pozemních komunikací je účastnit se pravidelných školení. Pokud se auditor nezúčastní pravidelného školení do konce třetího roku ode dne vydání povolení nebo od konání předchozího pravidelného školení, bude mu odňato povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací. Vysoké učení technické v Brně je držitelem akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti udělované Ministerstvem dopravy ČR dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Cílem školení je prohloubení a udržování znalostí v souvislosti s bezpečností dopravy. Školení bude prováděno formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin. Velký důraz bude kladen na diskuzi ke každému tématu a probírání praktických zkušeností účastníků.

Každý účastník dostane na závěr školení „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“.

Předpokládané okruhy přednášek budou následující:

  • zkušenosti z provedených bezpečnostních auditů a inspekcí;
  • revize norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110;
  • bezpečnostní zařízení na PK;
  • cyklistická doprava;
  • bezbariérové užívání dopravních staveb;
  • dopravní značení;
  • prohlídky pozemních komunikací;
  • kapacitní posouzení;
  • proměnné parametry vozovek (nerovnost, protismykové vlastnosti atd.).

Harmonogram školení bude zaslán registrovaným účastníkům školení.

Termín: 

17. – 18. ledna 2024 

Cena pravidelného školení:

9 000,- Kč (Služba je osvobozena od DPH)

Jak se přihlásit:

Pokud máte zájem o účast na pravidelném školení auditorů vyplňte přihlášku, podepište, naskenujte a zašlete na radka.matuszkova@gmail.com. Údaje pro platbu naleznete v přihlášce. Přihlášku je nutné zaslat za každého účastníka zvlášť, platbu za školení je možné zaslat za více účastníků najednou.

Přihláška ke stažení

Kontaktní údaje:
Garant školení:
Ing. Michal Radimský, Ph.D.                              
tel.: 605 774 070
e-mail: radimsky.m@fce.vutbr.cz                      

Organizace školení:
Ing. Radka Matuszková
tel.: 724 573 969
e-mail: radka.matuszkova@gmail.com

Místo školení:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno